Bóng Đa Ý Archive

Xin đừng Cassano!

Antonio Cassano là tấm gương tày liếp cho thế hệ sau về một tài năng lớn nhưng thiếu nỗ lực vì một phông văn hóa thấp trong bóng đá. Tài năng lỡ làng Cassano sinh ra và lớn lên tại Bari, trung tâm kinh tế lớn thứ hai miền nam nước Ý, nơi có tỷ